Reklamační řád

Společnost SARTALEX, spol. s r.o.
se sídlem Pod skalou 126, 403 40 Ústí nad Labem
IČO: 14866838, DIČ : CZ14866838,
zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddíle C, vložce 185,
(dále jen „SARTALEX“)
vydává v souladu s příslušnými právními předpisy tento

REKLAMAČNÍ ŘÁD PRO INTERNETOVÝ OBCHOD sartorius.cz ( dříve www.sartalex.cz,)

který upravuje podmínky, na jejichž základě uplatňuje kupující právo na vrácení zboží společnosti SARTALEX nebo zajištění bezplatné opravy výrobku zakoupeného v internetovém obchodě společnosti SARTALEX v rámci výrobcem stanovené záruky, popřípadě jiná práva níže uvedená.

Společnost SARTALEX je při prodeji výrobku povinna spotřebiteli s dostatečným předstihem před uzavřením smlouvy poskytnout takové informace, aby se kupující mohl seznámit zejména s jeho parametry, cenou, se způsobem jeho dopravy a s úhradou a lhůtou dodání.

Zaplacením a převzetím věci přechází na kupujícího vlastnictví zakoupené věci, mimo splátkový prodej zboží, kde je přechod vlastnictví stanoven příslušnou smlouvou.

Záruční doba začíná běžet od data převzetí věci kupujícím. Záruční doba je u všech výrobků obecně 24 měsíců od data převzetí zboží, pokud výrobce, nebo společnost SARTALEX nestanoví záruční dobu jinou. Záruční doba je zpravidla vyznačena v záručním listu přikládaném k výrobu. Není-li k výrobku vystaven záruční list, platí záruční doba obecná (24 měsíců) nebo doba vyznačená na prodejním dokladu, je-li delší, než 24 měsíců. Pro záruční a pozáruční servis u společnosti SARTALEX postačuje doložení prodejního dokladu společnosti SARTALEX (faktury).

 

1. Vrácení zboží

Kupující má právo:
Nepřevzít zboží od dopravce v případě zakoupení zboží na internetovém obchodě sartorius.cz při doručení jiného typu zboží nebo dodání zboží v rozporu s kupní smlouvou (objednávkou kupujícího), dodání zboží v poškozeném obalu nebo při dodání zboží bez příslušných daňových či prodejních dokladů. V případě dodání zboží v rozporu s kupní smlouvou má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.

Vrátit zboží (odstoupit od smlouvy) do 14 dnů od prokazatelného převzetí zboží bez udání důvodu a bez jakékoliv sankce. Podmínkou vrácení zboží je jeho předání v originálním obalu výrovce. Vrátit zboží může zákazník internetového obchodu sartorius.cz poštou na adresu:

SARTALEX, spol. s r.o.
Pod skalou 126
403 40 Ústí nad Labem

 

2. Reklamace

V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, pro kterou nemůže být zakoupený výrobek používán zcela řádně, a tuto vadu lze odstranit, má kupující právo na jeho bezplatnou opravu. U odstranitelné vady na dosud nepoužitém výrobku má kupující právo namísto odstranění vady požadovat výměnu výrobku. V případě vady, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby výrobek mohl byt řádně užíván jako výrobek bez vady, má kupující právo na výměnu výrobku anebo má právo od smlouvy odstoupit.

Reklamaci lze uplatnit odesláním výrobku na výše uvedenou adresu, nebo u kteréhokoliv servisního místa uvedeného na stránkách sartorius.cz  Oprávněnost reklamace bude rozhodnuta ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Záruka se nevztahuje na vady výrobku vzniklé zaviněním kupujícího. O nárocích kupujícího vyplývajících z rozporu s kupní smlouvou při převzetí zboží rozhodne zástupce firmy SARTALEX, nebo pracovník servisního místa.

Reklamace se nevztahují na případy:

  • vznikla-li závada nebo poškození prokazatelně nesprávným užíváním, v rozporu s návodem k použití (např. provoz při nesprávném napájecím napětí, připojování na nedovolené zdroje proudu) anebo jiným nesprávným jednáním uživatele
  • prokazatelných nedovolených zásahů do přístroje
  • nese-li předložený „Záruční list“ zjevné známky provedených změn údajů nebo je-li na výrobku odlišné výrobní číslo od toho, jež je uvedeno v „Záručním listu“
  • vady, která vznikla běžným opotřebením
  • živelné katastrofy

Reklamaci je možné uznat pouze v případě prokázání následujících skutečností:

  • že se vada vyskytla v záruční době – za tímto účelem kupující předloží řádně a čitelně vyplněny „Záruční list“ s vyplněným datem prodeje.
  • že kupující koupil výrobek od prodávajícího SARTALEX a za jakou cenu, za tímto účelem kupující předloží platný prodejní doklad s vyznačením data zakoupení výrobku prokazující nákup reklamovaného zboží u společnosti SARTALEX
  • že je výrobek vadný, za tímto účelem kupující předloží (zašle) vadný výrobek na výše uvedenou adresu firmy SARTALEX, nebo na adresu servisního místa v ČR.
  • Nebude-li kterákoli z podmínek zde uvedených ze strany kupujícího řádně splněna, nebude reklamace uznána jako oprávněná a následně vyřízena.

 

Termíny pro vyřízení reklamace 

Oprávněné reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se zákazníkem nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

Společnost SARTALEX nabízí svým zákazníkům zdarma zápůjční náhradního přístroje s přibližně stejnými parametry, které má zakoupené zboží.

Dojde-li k výměně vadného výrobku za nový, začne běžet záruční doba k novému výrobku. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek podle záznamu v záruční opravě. Záznam o provedené opravě je oprávněn provést pouze autorizovaný servis.

Reklamace se řídí občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele. Společnost SARTALEX neúčtuje poplatek za posouzení reklamace, a to ani u neoprávněně uplatňovaných reklamací.

 

SARTALEX, spol. s r.o.